INFORMACIJE

PRIJAVA

Oblici sudjelovanja

 

Na konferenciji se predviđaju priopćenja izvornih (originalnih) temeljnih i primijenjenih istraživanja, te teorijskih, preglednih i metodoloških radova iz područja povezanih s temama konferencije.

Prihvaćeni sažeci radova se prezentiraju u obliku oralnih prezentacija (predavanja) ili e-postera, a svi posteri bit će prikazani u elektroničkom obliku (e-posteri) na monitorima. Posteri će biti prezentirani na glavnom monitoru konferencije, na računalima i monitorima u dvorani za pregledavanje postera te u virtualnom okruženju na stranicama konferencije.

 

Priprema i oblikovanje sažetaka

Sažetak rada treba biti napisan na standardnom hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažeci koji jezično značajno odstupaju od standarda odabranog jezika, neće biti uključeni u postupak recenzije. Opseg sažetka mora biti od 1500 – 2000 znakova s razmacima i obavezno mora uključivati naslov rada, ime autora i naziv institucije koji se ne broje u maksimalan broj znakova. Ukoliko se radi o prikazu rezultata istraživanja sažetak treba sadržavati uobičajenu strukturu, a svakako cilj, metodu, rezultate i zaključak. Kod teorijskih, preglednih i metodoloških radova u sažetku trebaju biti jasno naznačeni sadržaji koji daju opći prikaz teme, bitne dijelove sadržaja, te zaključak i implikacije.

Iza sažetka, na istoj stranici, treba navesti od 3 do 5 ključnih riječi.

 

 

Prezentacije sažetaka – E – posteri
Na konferenciji će posteri biti prezentirani kao e- posteri na monitorima. Posteri će se moći pregledati na glavnom monitoru konferencije; na računalima i monitorima u dvorani za pregledavanje postera, te u virtualnom okruženju na stranicama konferencije.

 

Priprema e-postera
Nakon prihvaćanja sažetka rada potrebno je pripremiti e-poster. E-poster možete pripremiti i spremiti u obliku JPG datoteke ili PowerPoint (ppt ili pptx) formatu. 

 

E-POSTERI spremljeni kao JPG datoteka
– dimenzije E-POSTERA moraju biti u pejzažnom formatu (16:9) ne manje od 1920×1080 piksela.
– Veličina datoteke mora biti manja od 10 MB.


E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu i spremljen kao .ppt ili .pptx file

– E-POSTER mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
– Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman…)
– E-POSTERI moraju biti izrađeni u pejzažnom (16:9) formatu.

 

Gotove e-postere pošaljite na email konferencija@zvu.hr najkasnije do 01.10.2024.


Ostala pravila i informacije
Plaćanje paketa prijave je preduvjet za prihvaćanje rada i uključivanje u program konferencije.

Stručni odbor će recenzirati prijavljene sažetke radova i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju u obliku predavanja ili e-postera

Za konferenciju će se prirediti Zbornik sažetaka prihvaćenih radova u elektroničkom obliku koji će biti objavljen prije početka održavanja skupa.

 

Radovi se mogu izložiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

VAŽNI DATUMI
Prijava teme i slanje sažetaka 26.08.2024.
Obavijest o prihvaćanju rada 15.09.2024.
Datum početka konferencije 17.10.2024.
PAKETI PRIJAVE
Redovna prijava - 160€